Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki

Wobec rosnącej w latach 90. XX w. popularności ekologii i bioetyki jako dziedzin łączących wiedzę przyrodniczą z wiedzą o wartościach ludzkich, pojawił się pomysł utworzenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jednostki podejmującej działalność badawczą, dydaktyczna i popularyzatorską w ich zakresie.

Zarządzeniem Rektora UKSW 15 kwietnia 2000 r. powstało Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki jako międzywydziałowa jednostka o charakterze naukowo-dydaktycznym. Zadaniem Centrum było prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, szkoleniowej, usługowej i wydawniczej w zakresie ekologii człowieka i bioetyki.

Dyrektorem Centrum przez cały czas jego działania był ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz, zaś jego Radę Naukową Centrum tworzyli:

ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
prof. UKSW dr. hab. Maria Ryś
prof. UKSW dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
prof. dr hab. Napoleon Wolański
ks. prof. dr hab. Bernard Hałaczek
prof. UKSW dr hab. Konrad Gałuszko
prof. UKSW dr hab. Jerzy Macewicz
ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski
ks. dr Zbigniew Łepko
dr Jan Sandner
ks. mgr Jacek W. Czartoszewski (sekretarz).

Centrum prowadziło studia podyplomowe z bioetyki, zorganizowało debaty i konferencje naukowe, wydało we współpracy z różnymi instytucjami szereg publikacji. Z inicjatywy Centrum powstała w UKSW Komisja Etyczna i Bioetyczna, a także grupa robocza do spraw problemów etycznych końca życia.

Centrum zostało zlikwidowane zarządzeniem Rektora UKSW dnia 2 października 2016.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach